บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่
บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่
บทความและข่าวสาร
จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่

จริงใจ ตลาดไร้โฟม

จริงใจ ตลาดไร้โฟม

“ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบรรจุอาหาร เป็นตลาดไร้โฟม ไม่ใช้ลวดเย็บกระดาษ และเข้าร่วมโครงการ No Plastic Bag รณรงค์ให้ลูกค้านำกระเป๋าผ้ามาใส่สินค้าเพื่อลดขยะพลาสติก” คือหนึ่งในมาตรฐานของจริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ ตลาดผักเกษตรอินทรีย์และปลอดภัยแห่งแรกของกลุ่มเซ็นทรัล

นอกจากมาตรฐานของสินค้าทางการเกษตร ทั้งพืชผัก ผลไม้ ออร์แกนิคและปลอดภัย สินค้าแปรรูป จากกลุ่มเกษตรกรที่ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงอาหารพร้อมทาน ขนม และเครื่องดื่มที่เจ้าของร้านปรุงเองขายเอง ภายใต้การควบคุมให้ตรงตามมาตรฐานของตลาด จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ ยังเป็นตลาดปลอดโฟม (No foam 100%) และเข้าร่วมโครงการ NO Plastic Bag รณรงค์ให้ลูกค้านำกระเป๋าผ้ามาใส่สินค้า เพื่อลดขยะพลาสติก ดังจะเห็นได้จากภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่พ่อกาดแม่กาดใช้นั้นไม่มีการใช้โฟม เลือกใช้ภาชนะรักษ์โลก พร้อมทั้งลดการใช้พลาสติกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

มาร่วมกันลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติก หากใครแวะมาแอ่วมาช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดจริงใจ อย่าลืมหิ้วถุงผ้ามาใส่สินค้าด้วยเน้อเจ้า